Sekcija za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Slovenije

Delo Sekcije za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Slovenije

Na podlagi skupnih interesov podjetij in ustanov, ki se ukvarjajo z dejavnostjo dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD) v Sloveniji, je bila leta 2002 ustanovljena Sekcija  izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, ki se je kasneje preimenovala v Sekcijo za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Slovenije. Gospodarski zbornici Slovenije, ki na področju opreme in storitev v zdravstvu že združuje člane, predstavlja to strokovno področje dodaten izziv.

Sekcija je interesno združenje javnih zavodov, gospodarskih družb in samostojnih  podjetnikov, ki delujejo na področju DDD dejavnosti v Republiki Sloveniji s ciljem po enotno urejenem  strokovnem, programskem in sistematskem delovanju vseh, ki se ukvarjajo z izvajanjem dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter strokovnem povezovanju z podjetji, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo ali distribuirajo sredstva za izvajanje DDD dejavnosti.

Naloge sekcije so: 

 • aktivno sodelovanje pri nastajanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje s področja DDD dejavnosti,
 • spremljanje pogojev za opravljanje DDD dejavnosti,
 • angažiranje za vzpostavitev sprejemljive davčne politike izvajalcem, proizvajalcem in distributerjem v DDD dejavnosti,
 • zbiranje, obdelava in posredovanje informacij, pomembnih za člane,
 • skrb za dvig profesionalnega ugleda izvajalcev DDD dejavnosti v Sloveniji z doslednim upoštevanjem in izvajanjem zakonskih določil in drugih aktov,
 • podajanje strokovnih mnenj in informacij, ki zadevajo DDD dejavnost, državnim organom,
 • sodelovanje pri izvajanju izobraževanj in usposabljanj, ki zadeva DDD dejavnost,
 • Sodelovanje pri oblikovanju programskih načel z GZS in z drugimi organizacijami, ki v svoje delo vključujejo vprašanja s področja delovanja sekcije.

Kratkoročni cilji so:

 • povezovanje vseh subjektov, ki izvajajo DDD dejavnost v Sloveniji ter proizvajalcev oziroma distributerjev sredstev za izvajanje DDD dejavnosti,
 • sodelovanje pri nastajanju in uvajanju mednarodno primerljive zakonodaje na področju DDD dejavnosti,
 • usklajevanje delovanja izvajalcev skladno s sodobnimi standardi,
 • določitev vloge DDD dejavnosti znotraj splošnih javnih interesov v sklopu obvladovanja tveganj zoper nalezljive bolezni in v zvezo z zagotavljanjem higiene prehrane oz. uvajanja HACCP sistema za varno prehrano v proizvodnji in prometu z živili.

Sekcija si ob strokovni podpori Gospodarske zbornice Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje ter drugimi državnimi, družbenimi in gospodarskimi institucijami, uvajati mednarodno primerljivo zakonodajo na področju DDD dejavnosti in urediti poslovanje izvajalcev skladno s sodobnimi strokovnimi standardi.

Odločitve o aktivnostih, ki se izvajajo za namen uresničevanja interesov sekcije, sprejemajo člani in izvoljeni organi sekcije na letnih zborih in rednih sestankih Izvršilnega odbora.

Na letnem zboru dne 10. 12. 2020 so bili na novo izvoljeni organi sekcije.

IZVRŠILNI ODBOR:

 • Jasna Zver, predsednica IO in Sekcije DDD
 • Zlatko Dakič, član
 • Milan Lovrec, član
 • Erik Savenc, član
 • Ivan Amon, član

NADZORNI SVET:

 • Miran Zupan, predsednik
 • Matjaž Košuta, član
 • Igor Horvat, član

Dodatne informacije:
Podjetniško trgovska zbornica    

Tel.: 01/58 98 335 
E-naslov: ptz@gzs.si