Sekcija izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Delo Sekcije izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije


Na podlagi skupnih interesov podjetij in ustanov, ki se ukvarjajo z dejavnostjo dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD) v Sloveniji, je bila leta 2002 ustanovljena sekcija  izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Gospodarski zbornici Slovenije, ki na področju opreme in storitev v zdravstvu že združuje člane, predstavlja novo strokovno področje dodaten izziv.

Sekcija izvajalcev DDD dejavnosti je interesno združenje javnih zavodov, gospodarskih družb in samostojnih  podjetnikov, ki delujejo na področju DDD dejavnosti v Republiki Sloveniji s ciljem po enotno urejenem  strokovnem, programskem in sistematskem delovanju vseh, ki se ukvarjajo z izvajanjem dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.

Naloge sekcije so: 

 • izvajanje aktivnosti za razvoj stroke, profesionalnost dela in ekonomsko optimalni položaj izvajalcev DDD dejavnosti,
 • aktivno sodelovanje pri nastajanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje s področja DDD dejavnosti,
 • spremljanje pogojev za opravljanje DDD dejavnosti,
 • angažiranje za vzpostavitev izvajalcem DDD dejavnosti sprejemljive davčne politike,
 • skrb za dvig profesionalnega ugleda izvajalcev DDD dejavnosti v Sloveniji z doslednim upoštevanjem in izvajanjem zakonskih določil in drugih aktov,
 • podajanje državnim organom strokovne ekspertize in informacije o stvareh, ki zadevajo DDD storitve, ki so zastopani v sekciji,
 • sodelovanje pri izvajanju šolske politike, ki zadeva DDD dejavnost,
 • usklajevanje DDD dejavnost z evropskimi direktivami predlaganje minimalnih ekonomsko utemeljenih tarifnih postavk. 

Kratkoročni cilji so:

 • povezovanje vseh subjektov, ki izvajajo DDD dejavnost v Sloveniji,
 • sodelovanje pri nastajanju in uvajanju mednarodno primerljive zakonodaje na področju DDD dejavnosti,
 • urejevanje delovanja izvajalcev skladno s sodobnimi standardi,
 • določitev vloge DDD dejavnosti znotraj splošnih javnih interesov v sklopu borbe zoper nalezljive bolezni in znotraj higiene prehrane oz. uvajanja HACCP sistema za varno prehrano v proizvodnji in prometu z živili,

Sekcija si ob strokovni podpori Gospodarske zbornice Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje ter drugimi državnimi, družbenimi in gospodarskimi institucijami, uvajati mednarodno primerljivo zakonodajo na področju DDD dejavnosti in urediti poslovanje izvajalcev skladno s sodobnimi strokovnimi standardi.

Odločitve o aktivnostih, ki se izvajajo za namen uresničevanja interesov sekcije, sprejemajo člani in izvoljeni organi sekcije na letnih zborih in rednih sestankih Izvršilnega odbora.

Na letnem zboru dne 10. 12. 2020 so bili na novo izvoljeni organi sekcije.

IZVRŠILNI ODBOR:

 • Jasna Zver, predsednica IO in Sekcije DDD
 • Zlatko Dakič, član
 • Milan Lovrec, član
 • Erik Savenc, član
 • Ivan Amon, član

NADZORNI SVET:

 • Miran Zupan, predsednik
 • Matjaž Košuta, član
 • Igor Horvat, član

Dodatne informacije:
Podjetniško trgovska zbornica    

Tel.: 01/58 98 335 
E-naslov: ptz@gzs.si