Sekcija za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo Slovenije

Predpisi, ki regulirajo izvajanje DDD (zakoni, pravilniki, uredbe...)

 

1.      Zakon o nalezljivih boleznih (neuradno prečiščeno besedilo)

2.       Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04- odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18)

3.       Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 - ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18)

4.      Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1)

UREDBA (EU) št. 528/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov, ki je nadomestila Zakon o biocidnih proizvodih. 

5.      Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, 83/12 – ZFfS-1)

6.      Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Uradni list RS, št. 88/00)

7.      Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Uradni list RS, št. 72/04, 83/04 in 138/04)

8.      Pravilnik o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07 in 24/10)

9.      Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14, 28/18, 56/22 in 155/22)

10.    Pravilnik o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 107/13 in 30/18)

11.    Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 85/13)

Fitofarmacevtska sredstva na podlagi v EU odobrenih snovi se registrirajo na nivoju držav članic. UREDBA (ES) št. 1107/2009 je prinesla spremenjen način registracije firofarmacevtskih sredstev in sicer je uvedla zone, zonsko registracijo in obvezno vzajemno priznavanje registracij med državami članicami v zonah. Register FFS je objavljen na spletni strani UVHVV.

12.    Pravilnik o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi (Uradni list RS, št.  41/10)

13.     Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/2018)

14.    Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 74/11)

15.     Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 35/11, 49/13, 18/15, 69/15, 97/15)

16.    Uredba o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Uradni list RS, št. 81/18)

17.     Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/15)

18.     Pravilnik o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/99, 38/00, 71/00, 33/01, ZVet 1, 36/01, 81/02, 1/04, 15/04, 38/04, 18/04, 25/04, 34/04 – popr., 25/04, 34/04, 28/04, 28/04, 28/04, 58/04 – popr.28/0428/04 in 117/04)

19.     Zakon o krmi (Uradni list RS, št. 127/06, 90/12 – ZdZPVHVVR)

20.     Uredba (ES) št. 183/2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35/2005), z vsemi dopolnitvami

21.     Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane

22.     Uredba o higieni živil (ES) št. 852/2004

24.     Uredba o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (ES) št. 853/2004

25.     Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02, 47/04 – ZdZPZ)

26.     Smernice dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti za mesnice in ribarnice

27.     Smernice dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti

Prenehali veljati:

1.      Zakon o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06, 77/11 in 25/14 – ZPVZBioP)

2.      Pravilnik o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 34/09)

3.      Pravilnik o sporočanju in vodenju evidenc o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 73/07 in 25/14 – ZPVZBioP)

4.       Pravilnik o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 62/0741/085/12 in 25/14 – ZPVZBioP)

5.      Uredba o stroških postopkov dajanja biocidnih proizvodov v promet (Uradni list RS, št. 9/09 in 20/14)

6.      Pravilnik o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije (Uradni list RS, št. 62/07100/11 in 25/14 – ZPVZBioP)

7.      Pravilnik o pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 101/11 in 25/14 – ZPVZBioP)

8.      Odredba o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/1188/11 in 14/12)