Sekcija izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Zakoni in pravilniki s področja DDD

 

1.       Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo)

2.       Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/0145/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR)

3.       Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B)

4.       Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/089/11 )

5.       Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12 – ZFfS-1)

6.       Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Uradni list RS, št. 88/00)

7.       Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije:  Uradni list RS, št. 72/2004

8.       Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije:  Uradni list RS, št.  83/2004

9.       Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije:  Uradni list      RS, št.  138/2004

10.     Pravilnik o boleznih živali: Uradni list RS, št.  81/07 in 24/10)

11.     Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 30/09)

12.     Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi: Uradni list RS, št.  73/2005

13.     Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 68/0273/0583/12 – ZFfS-1 in 107/13)

14.     Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih: Uradni list RS, št. 85/2013

15.     Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/035/0730/0983/12 – ZFfS-1, 43/14 in 71/14)

16.     Odredba o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/1188/11 in 14/12)

17.     Pravilnik o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi: Uradni list RS, št.  41/2010

18.     Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij: Uradni list RS, št.  75/2009

19.    Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij:  Uradni list RS, št.  74/2011

20.     Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 35/1149/1318/1569/15 in 97/15)

21.     Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 86/1183/12 – ZFfS-1 in 5/15)

22.     Pravilnik o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Uradni list RS, št100/9938/0071/0033/01 ZVet 1, 36/0181/021/0415/0438/04 – popr.18/0425/0434/04 – popr.25/0434/04 popr.28/0428/0428/0458/04 – popr.28/0428/04 in 117/04)

23.     Zakon o krmi (Uradni list RS, št. 127/06, 90/12 – ZdZPVHVVR)

24.     Uredba (ES) št. 183/2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35/2005), z vsemi dopolnitvami

25.     Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane

26.     Uredba o higieni živil (ES) št. 852/2004

27.     Uredba o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (ES) št. 853/2004

28.     Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/0042/02 in 47/04 – ZdZPZ)

29.     Smernice dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti za mesnice in ribarnice

30.     Smernice dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti

Prenehali veljati:

1.      Zakon o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06, 77/11 in 25/14 – ZPVZBioP)

2.      Pravilnik o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 34/09)

3.      Pravilnik o sporočanju in vodenju evidenc o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 73/07 in 25/14 – ZPVZBioP)

4.       Pravilnik o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 62/0741/085/12 in 25/14 – ZPVZBioP)

5.      Uredba o stroških postopkov dajanja biocidnih proizvodov v promet (Uradni list RS, št. 9/09 in 20/14)

6.      Pravilnik o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije (Uradni list RS, št. 62/07100/11 in 25/14 – ZPVZBioP)

7.      Pravilnik o pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 101/11 in 25/14 – ZPVZBioP)